Apstiprināti projekti un piešķirts finansējums

Apstiprināti projekti un piešķirts finansējums

Atbalstīta 4 pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes novadā
Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumus par četru iesniegto projektu pieteikumu, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, apstiprināšanu.
Apstiprināto projektu īstenošanas gaitā uzņēmējdarbības veicināšanai un lauku apdzīvotības saglabāšanai plānots pārbūvēt sekojošus ceļus Aknīstes novadā:
1. ceļš Nr. 1- 14 „14.CRBP – Censoņi” (1,82 km – 2,81 km), projekta Nr. 18-05-A00702 – 000015 ”Pašvaldības grants ceļa 14.CRBP – Censoņi posma pārbūve Aknīstes novada Aknīstes pagastā”;
2. ceļš Nr. 2 - 8 “Asare - Vilkupīte” (0,00 km – 1,50 km), projekts Nr. 18-05-A00702- 000018 “Pašvaldības grants ceļa Asare – Vilkupīte posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā” (no krustojuma ar valsts ceļu V822 līdz pagriezienam uz Emsiņu kapiem);
3. ceļš Nr. 2 - 4 “Tauriņi – Upītes ” (0,00 km - 0,938 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000016 “Pašvaldības grants ceļa Tauriņi – Upītes posma pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā”;
4 . ceļš Nr. 2 - 34 “Dienvidi - Grantsbedres” (0,00 km – 0,534 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000019 “Pašvaldības grants ceļa Dienvidi – Grantsbedres pārbūve Aknīstes novada Asares pagastā”.
Projektos plānots novākt ceļu apaugumu, nodrošināt lietus ūdeņu noteci no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēt ceļu segumu, izveidot nobrauktuves uz īpašumiem. Izstrādājot būvprojektus, plānotās darbības saskaņotas ar piegulošo zemju īpašniekiem.
Ceļu būvdarbi tiks uzsākti pēc būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības līgumu noslēgšanas, būvatļauju saņemšanas būvvaldē.
Lauku atbalsta dienestā turpinās vēl 3 projektu iesniegumu izvērtēšana, bet būvprojekta Aknīstes pilsētā plānoto ielu un Gārsenes pagasta ceļa Aknīste – Krāces pārbūvei nodošanas termiņš pagarināts līdz šī gada 31 jūlijam sakarā ar problēmām speciālistu piesaistē elektroapgādes sadaļas projektēšanā.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Piešķirts finansējums projektam ''Gārsenes pils publiskās ārtelpas sapošana''
 
Saņemta informācija noLatvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales Kultūras programmas 2018” projektu konkursa vērtētājiem, ka Aknīstes novada pašvaldības iesniegto projektu, konkursa kārtībā, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos vērtēšanas kritērijus, 24.04.2018. vērtēja 6 ekspertu komisija, un Valsts Kultūrkapitāla fonda padome 26.04.2018. tā īstenošanai piešķīra finansējumu 2000 EUR.
Projekta ''Gārsenes pils publiskās ārtelpas sapošana'' mērķis ir lokālās vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšana Gārsenes ciemā, atzīmējot Latvijas valsts simtgades sagaidīšanu ar Gārsenes pils iebraucamo vārtu stabu kā pils vizītkartes atjaunošanu.
Projektu plānots īstenot laikā no 2018.gada maijam līdz septembrim, tā vadītāja ir Gārsenes pils pārvaldnieka p.i. Dace Geida, asistente – projektu koordinatore Līga Līduma. Ar sabiedrisko attiecību speciālistes Lāsmas Prandes līdzdalību plānots veidot fotoizstādi Gārsenes pilī par projekta praktiskās realizācijas gaitu un sūtīt minēto vizuālo informāciju Zemgales plānošanas reģionam.
Otrs šajā projektu konkursā iesniegtais Aknīstes novada pašvaldības projekts nav atbalstīts.