Apstiprināti divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Apstiprināti  divi jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Šī gada maijā noslēgusies projektu izvērtēšana Aknīstes novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 4 dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija, atbilstoši pašvaldībai piešķirtajām kvotām, apstiprinājusi 2 projektus.

Aknīstes novadā jau kārtējo gadu tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “PuMPuRS”. Arī šogad konkursā varēja pieteikties iesniedzēji, kas ir jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi un veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds). Projekta īstenošanas laikā ir jāveicina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācija turpināt izglītību un viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tāpat jāiesaista priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie jaunieši aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Atklātajā projektu konkursā Aknīstes novadā apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

Biedrība “Piedzīvojuma Gars”, projekts - “LEC Pantēra Aknīstē”. Projekta mērķa grupa ir 15 jaunieši vecumā no 14-18 gadiem, kurus ar dažādām neformālās izglītības metodēm apmācīs līderībā, komandas darbā un sociālo projektu veidošanā ar 5 dienu apmācībām biedrības treniņvietā, ar klašu saliedēšanās un jauniešu pašu veidoto sociālo projektu īstenošanas pasākumiem. Projekta realizācija ir paredzēta līdz 2021. gada 15. aprīlim. Sadarbības partneris – Aknīstes vidusskola, Bērnu un jauniešu centrs.

Biedrība “Silta sirds”, projekts - “Tu vari būt kā ES”. Projekta īstenošanas laikā notiks divas (5.-9.klasei un 10.-12.klasei) neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi, kuru mērķis radīt jauniešos priekšstatu par izglītības nozīmību un dzinējspēku darba tirgū. Kā arī aptuveni 20 jaunieši tiks iesaistīti trīs dienu piedzīvojumu nometnē „Kopā mēs varam”, kurā jaunieši tiks iesaistīti komandas veidošanas, līderu īpašību atklāšanas un nostiprināšanas pasākumos ar stratēģiskajām spēlēm, kuras papildinās fiziska izkustēšanās. Īstenošanas laiks līdz 2020. gada 1. Decembrim. Sadarbības partneris – Aknīstes vidusskola.

Abi projekti tiks uzsākti tiklīdz būs atcelta ārkārtas situācija valstī.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu, novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.