AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Par skolu

Izglītības programmas

Aknīstes vidusskolā 2019./2020.m.g. īsteno:

 • Pamatizglītības programmu 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem , kods 21015611
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 31011011

Skolas vīzija

Radoša, tradīcijām bagāta skola, kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves, kultūras un sporta centrs.

Skolas darbības mērķis

Veidot izglītības vidi un organizēt izglītības ieguves procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto vispārējās vidējās izglītības mērķu sasniegšanu.  

Skolas uzdevumi:

 1. Īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus.
 2. Izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas.
 3. Nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.
 4. Sadarboties ar skolēnu vecākiem , aizbildņiem,lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā.
 5. Racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus.
 6. Īstenot interešu izglītības programmas.

Vēsture

"Aknīstes pagasta skola dibināta 1869. gadā. Bez bībeles pamatiem un garīgām dziesmām  mācīja rakstīt un kaut cik no rēķināšanas..."

1877./78. m.g. skolā mācījās 28 skolēni.
1885./86. m.g. skolā mācījās 60 zēnu un 2 meitenes
Pēc 1. pasaules kara 1919. gadā skolu atjauno ar 3 klasēm. Visus priekšmetus māca latviešu valodā viens skolotājs – Jānis Valdmanis.
No 1938./39. m.g. mācības notiek jaunajā skolā - tagadējās skolas telpās.
2. pasaules kara laikā skolas telpas tika izmantotas par kara hospitāli.
1944. g. 1. septembrī mācības skolā atsākās.
No 1963. – 1970. gadam par skolas direktoru strādāja Roberts Aišpurs. Šajā laikā tika sākta arī jaunās skolas piebūve. Ekspluatācijā nodota 1968. gadā.
1971. gada janvārī tika atklāta tagadējā sporta zāle.
No 1970. – 1995.g. par Aknīstes vidusskolas direktoru strādāja Oļģerts Žindigs.
No 1996.g.-2012.g. par Aknīstes vidusskolas direktoru strādāja Jānis Ķipāns.
No 2012.g.- par Aknīstes vidusskolas direktori strādā Aija Voitiške

Aktualitātes

 • 2019./2020.m.g. skolā mācās 208 skolēni. Kopā ir 12 klašu komplekti.
 • Skolēni izmanto skolas ēdnīcu, darbojas arī kafejnīca.Ēdināšanas pakalpojumus sniedz IU "Alens S". Skolā tiek īstenoti:
  • LAD atbalstītie projekti "Piens un augļi skolai".
  • Datorikas mācību priekšmeta  satura realizēšana  7., 8., 9. klasēs.
  • Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo inpiduālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
  • ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
  • ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Pedagogi

 • 2019./2020.m.g. skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību. 
 • Direktore : Aija Voitiške
 • Direktora vietnieki: Gunta Ozoliņa, Līga Mažeika, Aivars Ielejs.
 • Sociālais pedagogs - Ineta Plocāne
 • Logopēds - Sanda Kukle
 • Psihologs - Dzintra Vanaga
 • Skolas arodkomitejas priekšsēdētāja – Elita Zariņa
 • Pedagogs karjeras konsultants - Skaidrīte Jasāne

Darbinieki

 • Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos - Jānis Striks
 • Skolas lietvede- Lana Kolosovska, Santa Žagariņa
 • Skolas medmāsa - Inta Mazureviča
 • Bibliotekāre - Iveta Strika

Interešu izglītība:

 • sākumskolas un vidusskolas tautu deju kolektīvi
 • vokālais ansamblis, sākumskolas un pamatskolas kori, ģitāristu pulciņš
 • Ekoskolas un Mammadaba  nodarbības
 •  Robotikas nodarbības 5.-9.klasēs

Skolas tradicionālie pasākumi:

 • 1.septembris – Zinību diena
 • 10. klašu skolēnu uzņemšana vidusskolēnu saimē
 • Skolotāju diena
 • 18. novembris – Latvijas proklamēšanas diena
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Ziemassvētku koncerti
 • Žetonu vakars
 • Intelektuālās spēles un dažādi konkursi
 • Draudzības vakari ar tuvāko pamatskolu skolēniem
 • Koncerts – veltījums Mātes dienai
 • Izlaidumi
 • Absolventu salidojums