AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes novada vēstis

anv_reg_apl

Aknīstes novada Domes informatīvais izdevums «Aknīstes novada vēstis».

Iznāk vienu reizi mēnesī. Laikraksta mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu vietējā sabiedrībā, regulāri informējot iedzīvotājus par Domes lēmumiem un galvenajām norisēm Aknīstes novada dzīvē.

Es ceru, ka šis izdevums lasītājiem Aknīstes pilsētā, Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastā palīdzēs veidot informētu viedokli par novadā notiekošo un kļūs par pašvaldības un sabiedrības kopējo tikšanās laukumu. Lai šis izdevums palīdzētu ikviena pagasta iedzīvotājam justies novadam piederīgam, aicinu visus aktīvi iesaistīties laikraksta «Aknīstes novada vēstis» radīšanā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande, telef.26386407
e-pasts: lasma.prande@akniste.lv