Aknīstes novadā uzsāk teritorijas plānojuma izstrādi

Aknīstes novadā uzsāk teritorijas plānojuma izstrādi

Aknīstes novada pašvaldībai tiek izstrādāts teritorijas plānojums 2019.-2030. gadam, kurā tiks ietvertas Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iekļautās novada telpiskās attīstības mērķi un prioritātes.

Iepirkuma rezultātā teritorijas plānojuma izstrādei līgums tika noslēgts ar SIA “Reģionālie projekti”. Šī gada 14.novembrī Aknīstes novada domes zālē teritorijas plānojuma izstrādātājiem un Aknīstes novada pašvaldības darba grupai notika pirmā tikšanās, kurā tika apspriesti jautājumi par teritorijas plānojumā iekļaujamajām lietām, izmaiņām. u.c. svarīgām lietām.

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums tiek apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to tā prasības ir saistošas visām fiziskām un juridiskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem. Tas jāņem vērā, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, būves pārbūvi, atjaunošanu, konservāciju vai nojaukšanu, lokālplānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un tematisko plānojumu izstrādi vai jebkādu saimniecisko darbību.

Nākamā darba grupas sanāksme notiks 2019. gada 5. decembrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00, uz kuru īpaši aicināti visi novada iedzīvotāji, lai apspriestu jaunajā plānojumā iekļaujamās lietas! Ikviena iedzīvotāja teritorijas attīstības ieceres ir svarīgas un iekļaujamas jaunajā plānojumā. Uz tikšanos!

Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam darba grupa.