Aknīstes novada tūrisma objektā „Svētavots”- jaunums

Aknīstes novada tūrisma objektā „Svētavots”- jaunums

Aknīstes novada tūrisma objektā „Svētavots”, ir izveidots jauns objekts – kāpnes blakus Dienvidususējai – ērtākai Svētavota pieejamībai no ūdens, kā arī upes pieejamībai no krasta.

Tūrisma infrastruktūras labiekārtošana notikusi, izmantojot pašvaldībai pieejamo dabas resursu nodokļu finansējumu, kas, atbilstoši 01.01.2006. pieņemtajā dabas resursu nodokļu likuma 29.panta pirmajai daļai var tikt izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību. Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un administrēšanas izmaksu segšanai par Valsts kasē atvērto poligona slēgšanas kontu.

Paldies galdniecības „Uzkuri” meistaram Mārtiņam Uzkuram no Kaldabruņas!

Informācija sagatavoja:

Aknīstes novada pašvaldības

Telpiskās attīstības plānotāja

Santa Šmite

Mob. tel. 28612924

E-pasts: santa.smite@akniste.lv