Aknīstes novada Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME notiks 16.06., plkst. 17.30. Asares kultūras namā.

Aknīstes novada Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME notiks 16.06., plkst. 17.30. Asares kultūras namā.

Aknīstes novada Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME notiks 16.06., plkst. 17.30. Asares kultūras namā.

12.02.2020. Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija un vides pārskata projekts ar Aknīstes novada domes lēmumu Nr.41 tika nodots publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2020.gada 26.februāra līdz 2020.gada 27.martam.

12.03.2020. ar MK rīkojumu Nr.103 valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, kurā noteikts, ka plānošanas dokumentu publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija. Līdz ar to teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana tiks turpināta no 2020.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 25.jūnijam.

Aicinām aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīties ar novada plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata projektu, konsultēties ar Aknīstes novada pašvaldības telpiskās plānošanas speciālisti Santa Šmiti (+37128612924) un SIA „Reģionālie projekti” speciālisti Santu Pētersoni (+37129419002) un sniegt savus priekšlikumus par redakcijā iestrādātajiem risinājumiem.

Ar teritorijas plānojuma 1.0 redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties:

  • klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kontaktinformācija: tālr. 65237751, 66954802, e-pasti: akniste@akniste.lv, akniste@pakalpojumucentri.lv (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads), darbadienā no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 14.00, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30,
  • portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15777,
  • Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā https://www.akniste.lv/pasvaldiba/akualitates/;

Priekšlikumus var iesniegt:

  • klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kontaktinformācija: tālr. 65237751, 66954802, e-pasti: akniste@akniste.lv, akniste@pakalpojumucentri.lv (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),
  • sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs 19.06.2020.),
  • sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: akniste@akniste.lv līdz 25.06.2020;
  • ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību.

Vēršam uzmanību, ka apspriešanas datums var mainīties, ja valstī tiks pagarināts ārkārtas stāvoklis.

Aknīstes novada telpiskās

attīstības plānotāja

Santa Šmite

tālrunis +371 28612924

e-pasts: santa.smite@akniste.lv