Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam izstrādi

Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam izstrādi

2019. gada 27. februāra domes sēdē (lēmums Nr. 51, protokols Nr. 2, 9. §.) pieņemts lēmums, ka Aknīstes novada pašvaldība uzsāk teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam izstrādi.
Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā definēti nosacījumi turpmākai teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai, maģistrālo inženiertīklu un publisko transporta objektu infrastruktūras attīstībai, apmežošanai, derīgo izrakteņu ieguvei un citi būtiski nosacījumi attiecībā uz pašvaldības teritorijas izmantošanu. Lai teritorijas plānojums tiktu izstrādāts pēc iespējas kvalitatīvāk, tajā tiks ietverti ne tikai kompetento institūciju nosacījumi un atzinumi,bet arī iedzīvotāju priekšlikumi (atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam, vietējās pašvaldības plānošanas dokumenta kompetencei, izstrādes darba grupu un pašvaldības lēmumiem). Tādēļ, aicinu ikvienu aktīvi piedalīties savas dzīves telpas attīstības plānošanā.
 
Uz tikšanos sabiedriskajās apspriešanās!
-----
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel.: +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv