Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (dzīvokli)

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (dzīvokli)

Miera iela 1-16, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56059009247, kopējā platība 52,9 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 529/14564 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma Miera iela 1-16 nosacītā cena ir EUR 3116,00 (trīs tūkstoši viens simts sešpadsmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 311,60, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 8. martam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X vai Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 28.janvāra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi