Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Izsole

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
 
Strādnieku iela 2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010205, - nedzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 56050010205001) un zemesgabalu 3165,0 m2 platībā.
Nekustamā īpašuma Strādnieku iela 2, Aknīste, Aknīstes novads, nosacītā cena ir EUR 3121,00 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit viens euro 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs – EUR 312,10 reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
 
Izsole notiks 2019.gada 9.aprīlīplkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 5.aprīlim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2019.gada 4.marta līdz 5.aprīlim. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.