Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:
Upes iela 3A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56050010181, kopējā platībā 0,9550 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 2161,00 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 00 centi).
Nodrošinājuma apmērs – EUR 216,10, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
 
Izsole notiks 2018.gada 12.jūnijāplkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 8.jūnijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads.
Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2018.gada 7.maija. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi