Aknīstes novada pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus
Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
 
1. Zemes gabals bez apbūves Lauku ielā 2B, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0022, 1,422 ha platībā. Zemes gabala nosacītā cena - Ls 3300,00, nodrošinājuma apmērs - Ls 330,00, reģistrācijas nodeva - Ls 10,00. Pirmpirkuma tiesību nav.
 
2. Zemes gabals bez apbūves Lauku ielā 2A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0427, 0,964 ha platībā. Zemes gabala nosacītā cena - Ls 2300,00, nodrošinājuma apmērs - Ls 230,00, reģistrācijas nodeva - Ls 10,00. Pirmpirkuma tiesību nav.
 
Izsoles notiks 2013.gada 23.maijā plkst.11.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikums jāiesniedz līdz 2013.gada 22.maijam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2013.gada 8.aprīļa. Nekustamo īpašumu dokumentus un zemesgabalus dabā uzrādīs kontaktpersona iepriekš pa tālruni 28685224 saskaņotā laikā.Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.