Aknīstes novada deputātu un iedzīvotāju sapulce

Aknīstes novada deputātu un iedzīvotāju sapulce
Aknīstes novadā -Asarē, Gārsenē un Aknīstē 13.maijā notika novada deputātu un iedzīvotāju sapulces, kurās piedalījās arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Ekolatgale” valdes loceklis Ainārs Veliks. Tajās tika meklētas atbildes ne tikai uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, bet arī deputāti izteica savus priekšlikumus.
Sapulces atklāšanā visi klātesošie tika iepazīstināti ar Aknīstes novada domes deputātiem. Tālāk sekoja SIA „Ekolatgale” pārstāvja runa. Tajā viņš atklāja kādas būs gaidāmās izmaksas atkritumu apsaimniekošanai. Līdz šī gada 1.jūlijam tarifs nemainīsies, bet pēc norādītā termiņa būs izmaiņas izmaksās. Kā arī būs jāpārslēdz līgumi ar šo uzņēmumu. Pagaidām nav zināmi konkrēti datumi, par to kad tieši un kur varēs šos līgumus pārslēgt, tomēr A. Veliks ziņoja, ka datumi tuvākajā laikā tiks saskaņoti ar pašvaldību un iedzīvotāju ievērībai būs izlikti paziņojumi ar norādītajiem datumiem.
SIA „Ekolatgale” pārstāvis pastāstīja plānotās izmaiņas atkritumu savākšanas norisēs un izmaksās. Būtiskas izmaiņas ir atkritumu apsaimniekošanas samaksas kārtībā. Līdz šim tā ir bijusi viena konstanta summa, ko maksājām par vienu deklarēto personu un varējām veikt priekšapmaksu 3 mēnešiem, bet pēc 1.jūlija nauda tiks iekasēta pēc atkritumu daudzuma (m3). A. Veliks papildināja, ka šiš izmaiņas ir sakarā ar grozījumiem likumā un MK noteikumos. Privātmājām būs iespēja izvēlēties vai iegādāties atsevišķu konteineri vai arī pirkt lielos, 150 L, maisus ar uzņēmuma logo, kurš maksās apmēram 2,82 eiro. Un arī šo maisu savākšanas laiks tiks precizēts, iespējams, ka arī šajā sfērā būs izmaiņas. Daudzdzīvokļu mājām arī būs jāpārslēdz līgumi ar šo uzņēmumu, tajā būs jāuzrāda deklarēto cilvēku skaitu. SIA „Ekolatgale” turpmāk piefiksēs konkrētu atkritumu daudzumu uz katru daudzdzīvokļu namu. Gadījumā, ja kāds ir deklarēts dzīvoklī, bet jau ilgstoši tajā nedzīvo, ir jāuzrāda atbilstošs dokuments, kas šo faktu pierāda (dzīvo, strādā ārzemēs).
Sapulces turpinājās ar katra deputāta runu, jautājumiem, ierosinājumiem. Domes priekšsēdētāja Vija Dzene informēja par budžeta sadalījumu, uzsāktajiem un plānotajiem darbiem. Kā vienu no lielākajiem darbiem Aknīstē minēja Augšzemes ielas rekonstrukciju. Ir paveikti ūdens apsaimniekošanas projekti Aseres un Gārsenes ciemos, izveidots Senjoru dienas centrs, veikts rekultivēto atkritumu izgāztuvju monotorings, un Aknīstes visdusskolā, zēnu darbmācības kabinetā, ir uzstādīti jauni darba galdi. Plānotie darbi : uzbrauktuves iekārtošana pie Aknīstes estrādes un Tirgus ielas apgaismošana.Lielas debates izraisīja Gārsenes kultūras nama izmantošanas iespējas pēc plānotā remonta.
Aknīstes novada iedzīvotājiem tika dota iespēja personīgi uzrunāt deputātus un gūt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Sakarā es peldēšanās sezonas tuvošanos tika runāts par Zuju (Vilkupes) ezera peldvietu, tās labiekārtošanās iespējām, tomēr skaidra atbilde uz šo jautājumu netika saņemta. Tika runāts arī par „guļošā policista” ierīkošanu pie vidusskolas un PII „Bitīte” , tiltiņu rekonstrukciju, tirgus vietas izveidi, vidusskolas piesaisti katlu mājai, kas būtiski samazinātu apkures izmaksas. Tomēr arī šajā jautājumā radās nesaprašanās. Šim projektam ir savi ieguvumi, gan zināmi zaudējumi. Deputāts A. Zībergs, tautsaimniecības komitejas loceklis pastāstīja par projektiem, kuru gaitā tiks rīkoti izbraucieni un semināri. Arī sociālajā sfērā , kuru pārstāvēja deputāte Skaidrīte Pudāne, šī gada laikā ir bijuši vairāki uzlabojumi, kā, piemēram, 50 % atlaide pusdienām 3., 4., 5. klašu skolēniem, un daudzbērnu ģimenēm. PII „Bitīte” pārstāvji interesējās par iespēju iegūt pilnu slodzi logopēda darbībai šajā iestādē.
Plaša diskusija tika sākta sakarā ar Aknīstes cenrālo ielu. Atsevišķas mājas, kas atrodas uz šīs ielas, ir nesakoptas, neestētiskas, kā arī daudzi pagalmi ir nesakārtoti un piedružoti. Dažas mājas ir pašvaldības īpašums, bet ir tikai loģiski, ka par šī brīža apsaimniekošanas maksu nav iespējams visām mājām uzlikt jaunus jumtus, ielikt jaunus logus, nokrāsot fasādes. Jāmin arī pozitīvs fakts, ka drīzumā divām pašvaldības ēkām tiks uzlikti jauni jumti. Pilsētas galvenā iela ir pilsētas seja. Iedzīvotājiem ir jāpiedomā pie tā, kā iespējams šo situāciju labot. Iespējams, ka lieli līdzekļi nemaz nav nepieciešami un daudz ko mēs varam paveikt paši ar savu darbu. Šobrīd notiek šīs ielas rekonstrukcija, cerēsim, ka darbiem beidzoties, arī iedzīvotājiem radīsies vēlme pielāgoties un sakopt savu apkārtni, jo ir taču tik patīkami dzīvot sakārtotā vidē.
E. Pāvulāne