Aicinājums uzņēmējiem steidzīgi pieteikt projektu idejas

Aicinājums uzņēmējiem steidzīgi pieteikt projektu idejas

 

2014.- 2020. gada plānošanas periodā ES fondu līdzekļu izlietojums paredzēts arī specifiskajā atbalsta mērķī (SAM) 3.3.1. - palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Uzņēmējdarbības attīstībai 89 nelielajos novados šiem projektiem kopā piešķirts finansējums EUR 37 miljoni, kuru pašvaldības saņems projektu ideju konceptu konkursa kārtībā.
Pašvaldībai līdz 2014.gada 30.decembrim ar domes lēmumu jāapstiprina novada Investīciju plāns turpmākajiem 3 gadiem, tādēļ lūdzam uzņēmējus iesniegt savas projektu ideju koncepcijas.
Novada uzņēmēji tiek lūgti informēt par viņu uzņēmumu attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru (ceļš, ūdensvads, kanalizācija, elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi, siltumapgāde), kuras izbūvei pašvaldības ieguldījums būtu nepieciešams EUR 100 000 un vairāk (līdz 3 miljoniem euro) un kur uzņēmējs gatavs savā investīciju projektā ēku izbūvei, rekonstrukcijai, teritorijas sakārtošanai, ēku nojaukšanai, atsevišķu iekārtu iegādei ieguldīt vismaz tikpat lielu summu, rezultātā radot arī vismaz 3 darbavietas uz EUR 100 000 (vienas darbavietas ierīkošanai atļautās maksimālās projekta izmaksas - 41 000 EUR).
Pagaidām aktivitātes īstenošanas nosacījumi pilnībā nav zināmi, projektu koncepcijas par uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru VARAM jāiesniedz pašvaldībām. Uzņēmējam, visdrīzāk 2015.gadā, būs jāapliecina finansējuma pieejamība savas projekta daļas īstenošanai, iesniedzot apliecinošos finanšu, bankas dokumentus vai sava projekta pieteikuma koncepciju SAM 3.1.1. Ekonomikas ministrijā (pašlaik nav zināms, kad un kā tas tiks darīts). Tiek pieļauta arī darbavietu skaita samazināšanās, iegādājoties modernas ražošanas iekārtas, pierādot projekta ilgtspēju ar piesaistītajām investīcijām. Iespējamie MK noteikumi par SAM 3.3.1. ieviešanu tiks apstiprināti līdz 2015.gada marta beigām.
Pagaidām plānots, ka pašvaldība var veikt būvniecību tikai uz savas zemes (par nomas attiecībām skaidrības nav), finansējumu pašvaldībām SAM 3.3.1. infrastruktūras būvniecībai plānots piešķirt ar 2016.gada augustu. Pašvaldība projekta atbalsta gadījumā slēgs vienošanos ar uzņēmēju par abu pušu saistībām.
Uzņēmēji tiek lūgti pieteikt savas atbilstošās projekta idejas līdz 31.10.2014. uz epastu akniste@akniste.lv vai personīgi ierodoties novada domes ēkas 10.kabinetā domes darba laikā, lai idejas, vajadzības varētu iekļaut pašvaldības Investīciju plānā un apstiprināt ar domes lēmumu līdz 30.12.2014.

9 forumi 9 pilsētās par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem - http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/16154_703