Aicinājums pieteikties dalībai darba grupā

Aicinājums pieteikties dalībai darba grupā

Aknīstes novada pašvaldība uzsāk attīstības  plānošanu – Aknīstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādi.

 Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 26.01.2011. (dd/mm/gggg) līdz 31.12.2011. (dd/mm/gggg) 

Attīstības plānošanas mērķis ir vidēja termiņa (7 gadi) Aknīstes novada pašvaldības attīstības programmas izstrāde, nosakot attīstības vīziju (ilgtermiņa redzējumu novada attīstībai līdz 25 gadiem), stratēģiskos mērķus un nozares, Rīcības plānu (7 gadiem) un prioritāro investīciju programmu (3 gadiem).

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2012.-2018.gads.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

1) Pieteikties dalībai konkrētā darba grupā, norādot šo grupu – līdz 18.03.2011.;

2) Aizpildot un iesniedzot aptaujas anketas – līdz 31.03.2011.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai darba grupā  līdz   18.03.2011. (dd/mm/gggg) iesniedzot  rakstisku vai elektronisku pieteikumu e-pastā akniste@akniste.lv ar nosaukumu „Dalība darba grupā” vai Aknīstes novada pašvaldības domē  10.kabinetā Skolas ielā 7, Aknīstē, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo darba grupu.

Darba grupas - „Veselības un sociālā aprūpe”, „Kultūra, izglītība, sports”, „Vide, uzņēmējdarbība, infrastruktūra”.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv,  nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu vai telefonu.

 Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona – Lāsma Prande,

Aknīstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste,

tālrunis - 65237762, lasma.prande@inbox.lv