Aicinājums izvirzīt labākos apbalvošanai 18.novembrī

Aicinājums izvirzīt labākos apbalvošanai 18.novembrī

NOLIKUMS

Par apbalvošanu ar Aknīstes novada pašvaldības Atzinības rakstu

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī

 

Grozījumi Aknīstes novada domes 27.08.2014. sēdē (prot. Nr.14, 26.#)
  1. Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā var tikt piešķirts jebkurai fiziskai personai un juridiskai personai, kura šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikta apbalvojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu pieņemts lēmums.
  2. Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu atzinību fiziskām un juridiskām personām par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem sasniegumiem, Aknīstes novada popularizēšanu šādās jomās:
2.1. tautsaimniecība,
2.2. izglītība,
2.3. veselības aprūpe,
2.4. sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība,
2.5. kultūra,
2.6. sports,
2.7. sabiedrība.
  1. Kopā ar Atzinības rakstu pasniedz balvu.
  2. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt Domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, reģistrētas nevalstiskās organizācijas, profesionālas asociācijas, privātpersonu grupa (vismaz 10 cilvēki), par ieguldījumu Aknīstes novada attīstībā. (Grozījumi 27.08.2014.)
  3. Lēmumu par personu apbalvošanu ar Atzinības rakstu pieņem Aknīstes novada dome.
  4. Atzinības rakstu paraksta Domes priekšsēdētājs/-a, viņa vietnieks/-ce vai Pašvaldības izpilddirektors/-e.
  5. Atzinības rakstu pasniedz Domes priekšsēdētājs/-a, viņa vietnieks/-ce, Pašvaldības izpilddirektors/-e vai cita Domes priekšsēdētāja/-as pilnvarota persona.
  6. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami pašvaldības kancelejā 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē, līdz 19.oktobrim. (Grozījumi 27.08.2014.)
  7. Ierosinājumā jānorāda:
9.1. apbalvošanai pieteiktās personas vārds, uzvārds, darba vieta un ieņemamais amats (ja ir);
9.2. motivēts pamatojums personas apbalvošanai;
9.3. iesniedzēja vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums.
 

 

10. Valsts un pašvaldību iestādes, kurās ir nodarbināti līdz 20 darbinieki, var izvirzīt 1 kandidātu apbalošanai, ja nodarbināti ir no 21 līdz 50 darbinieki, var izvirzīt 2 kandidātus, ja nodarbināti ir virs 50 darbinieki, 3 kandidātus. (Grozījumi 27.08.2014.)
11. Apbalvojuma pasniegšanu organizē Sabiedrisko attiecību speciālists/-e, iereģistrējot katru apbalvojamo (norādot vārdu, uzvārdu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu) īpašā Goda grāmatā.
12. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Domē.
 
Domes priekšsēdētāja V.Dzene