Pagarināts līdz 26.oktobrim. AICINĀJUMS IZVIRZĪT KANDIDĀTUS APBALVOŠANAI 18.NOVEMBRĪ

Pagarināts līdz 26.oktobrim. AICINĀJUMS IZVIRZĪT KANDIDĀTUS APBALVOŠANAI 18.NOVEMBRĪ
  1. Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā var tikt piešķirts jebkurai fiziskai personai un juridiskai personai, kura šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikta apbalvojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu pieņemts lēmums.
  2. Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu atzinību fiziskām un juridiskām personām par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem sasniegumiem novada attīstībā, kas ietver:

2.1. pilsonisko aktivitāti;

2.2. novada tradīciju radīšanu un kopšanu;

2.3. ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā;

2.4. novada kultūrvides kopšanu;

2.5. jaunu darbavietu radīšanu;

2.6. ieguldījumu novada attīstībā;

2.7. novada tēla veidošanu;

2.8. profesionālo meistarību;

2.9. ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu Aknīstes novadā;

2.10. sabiedrisko, kultūras, izglītības, medicīnas un citu nozaru darbinieku, sportistu un treneru ieguldījumu Aknīstes novada popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;

2.11. mūža ieguldījumu un īpašus nopelnus novadā;

2.12. varonību ekstremālās situācijās.

3. Kopā ar Atzinības rakstu pasniedz balvu.

4. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt Domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, reģistrētas nevalstiskās organizācijas, profesionālas asociācijas, privātpersonu grupa (vismaz 10 cilvēki), par ieguldījumu Aknīstes novada attīstībā.

5. Lēmumu par personu apbalvošanu ar Atzinības rakstu pieņem Aknīstes novada dome.

6. Atzinības rakstu paraksta Domes priekšsēdētājs/-a, viņa vietnieks/-ce vai Pašvaldības izpilddirektors/-e.

7. Atzinības rakstu pasniedz Domes priekšsēdētājs/-a, viņa vietnieks/-ce, Pašvaldības izpilddirektors/-e vai cita Domes priekšsēdētāja/-as pilnvarota persona.

8. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami pašvaldības kancelejā 1.kabinetā, Skolas ielā 7, Aknīstē, līdz 2020. gada 20.oktobrim.

9. Ierosinājumā jānorāda:

9.1. apbalvošanai pieteiktās personas vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais amats (ja ir);

9.2. motivēts pamatojums par sasniegumiem novada attīstībā personas apbalvošanai;

9.3. iesniedzēja vārds, uzvārds vai organizācijas nosaukums.

10. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt:

10.1. Domes deputāti – 1 kandidātu,

10.2. reģistrētas nevalstiskās organizācijas – 1 kandidātu,

10.3. Valsts un pašvaldību iestādes, kurās

nodarbināti līdz 20 darbinieki – 1 kandidātu;

nodarbināti no 21 līdz 50 darbinieki – 2 kandidātus,

nodarbināti ir virs 50 darbinieki – 3 kandidātus.