Aktualitātes » Jaunumi

Telpu nomas tiesību izsole

Telpu nomas tiesību izsole

 Aknīstes novada pašvaldība izsola telpu nomas tiesības pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz nekustamo īpašumu Cīrulīši”, Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra numurs 56440050257. Skolas ēkas platība - 1008,3 m2, šķūņa ar pagrabu platība - 73,2 m2. Izsoles sākotnējā cena par telpām ir 4542,00 EUR/gadā (četri tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro un 00 centi).

Izsole notiks 2019.gada 8.janvārī plkst.11.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 4.janvārim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads.
Pēc izsoles dalībnieks, kurš nosolījis objektu, veic saistību izpildes garantijas maksājumu divu mēnešu nomas maksas apmērā pirms telpu nomas līguma noslēgšanas, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441, A/S „SEB banka” bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. Nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju slēdz pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas domes sēdē.
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2018.gada 4.decembra.


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi