Aktualitātes » Jaunumi

Aicinājums izvirzīt apbalvošanai Latvijas simtgadē novada iedzīvotājus (pagarināts)

 

 NOLIKUMS.  Pieteikuma anketa 

Iedzīvotāju godināšana Aknīstes novadā Latvijas valsts simtgades svētku
 Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī
1.1.    Aknīstes novada dome. Latvijas simtgades svētku pasākumā apbalvos 100 personas.
1.2.    Pašvaldības apbalvojums – Atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā un piemiņas balva var tikt piešķirta jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikta apbalvojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu komisija pieņēmusi lēmumu.
2.1.     apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu, sagaidot Latvijas simtgadi;
2.2.     stimulēt ikvienu piedalīties Aknīstes novada tālākajā attīstībā;
2.3.     atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu;
2.4.     godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus;
2.5.     godināt Aknīstes novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus.
 
3.         Nominācija - “Par ieguldījumu novada attīstībā”
        Atzinības rakstu un piemiņas balvu pasniedz, lai izteiktu atzinību fiziskām un juridiskām personām par personīgu, nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem sasniegumiem novada attīstībā, sagaidot Latvijas simtgadi, kas ietver:
3.1.    pilsonisko aktivitāti;
3.2.    novada tradīciju radīšanu un kopšanu;
3.3.    ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā;
3.4.    novada kultūrvides kopšanu;
3.5.    jaunu darbavietu radīšanu;
3.6.    ieguldījumu novada attīstībā;
3.7.    novada tēla veidošanu;
3.8.    profesionālo meistarību;
3.9.    ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu Aknīstes novadā;
3.10.sabiedrisko, kultūras, izglītības, medicīnas un citu nozaru darbinieku, sportistu un treneru ieguldījumu Aknīstes novada popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;
3.11.mūža ieguldījumu un īpašus nopelnus novadā;
3.12.varonību ekstremālās situācijās.
4.      Pretendentu pieteikšana un vērtēšana
4.1.     Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus ir ikvienam novada iedzīvotājam, organizācijai, darba kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei, iesniedzot pieteikum anketu (anketā izvirza vienu pretendentu). Pieteikuma anketa ir pieejama Aknīstes novada domē, Aknīstes novada mājas lapā www.akniste.lv, www.Facebook.com, Asares, Gārsenes pagasta pārvaldēs vai sūtot e-pastu akniste@akniste.lv līdz šī gada 15.oktobrim.22.oktobrim
4.2.      Pieteikumā norāda:
4.2.1.     Nomināciju(-as), kurā pretendents tiek nominēts, un pamatojumu par panākumiem un ieguldījumu novada attīstībā, sagaidot Latvijas simtgadi;
4.2.2.     pieteicēju:
4.2.2.1.fiziska persona - vārds, uzvārds, kontaktinformācija;
4.2.2.2.juridiska persona - nosaukums, kontaktinformācija;
4.2.2.3.pieteicēju paraksti - ar vārda un uzvārda atšifrējumu.
4.5.      Pieteikumu izvērtēšana:
4.5.1.     Pieteikumu atbilstību nolikumam izvērtē un nominācijai kandidātus apstiprina Aknīstes novada domes apstiprināta komisija.
4.5.2.     Komisijas sastāvā:
                     Vija Dzene – domes priekšsēdētāja,
                     Aija Kurkliete – deputāte,
                     Aija Voitiške – Aknīstes vidusskolas direktore,
                     Kristiana Kalniete – kultūras darba vadītāja,
                     Lāsma Prande –  sabiedrisko attiecību speciāliste.
4.5.3.     Ja kādam no komisijas locekļiem rodas interešu konflikts, attiecīgais vērtētājs nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā par konkrēto personu.
4.5.5.      Aknīstes novada pašvaldība informē apbalvošanai izvirzītos pretendentus par apbalvošanu vismaz divas nedēļas iepriekš, izsūtot ielūgumus.
 
5.1.      Apbalvojumu pasniegs valsts simtgadei par godu organizētajā Aknīstes novada svētku pasākumā 17.novembrī.
 
6.1.      Atzinības raksts,
6.2.      piemiņas balva “Par ieguldījumu novada attīstībā”,
6.3.      ziedi.
 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi