Aktualitātes » Jaunumi

Atbalstīta vēl 3 pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes novadā

 

Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi  Lauku atbalsta dienesta lēmumus par vēl 3 iesniegto projektu pieteikumu, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, apstiprināšanu.
Apstiprināto projektu īstenošanas gaitā uzņēmējdarbības veicināšanai un lauku apdzīvotības saglabāšanai plānots pārbūvēt sekojošus ceļus Aknīstes novadā:
5. ceļš Nr.2-28 „Lupīnas – Birznieki” (0,00 km – 0,485 km), ceļa Nr.2-26 „Rīti – Vecozoli” posms (0,080 km - 0,218 km), projekts Nr. 18-05-A00702–000014 ”Pašvaldības grants ceļu pārbūve Aknīstes novada Asares pagasta Ancenē”;
6. ceļš Nr. 3-7 “Gārsene – Jaunmuiža - Irbes” (0,00 km – 0,94 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000037 “Pašvaldības grants ceļa Gārsene – Jaunmuiža - Irbes posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā” ;
7. ceļš Nr. 3-6 – „Gārsene – Bajāri” (3,920 km - 5,310 km), projekts Nr. 18-05-A00702-000036 “Pašvaldības grants ceļa Gārsene  – Bajāri posma pārbūve Aknīstes novada Gārsenes pagastā”;
            Projektos plānots novākt ceļu apaugumu, nodrošināt lietus ūdeņu noteci no ceļiem, nepieciešamajos posmos pārbūvēt ceļu segumu, izveidot nobrauktuves uz īpašumiem. Izstrādājot būvprojektus, plānotās darbības saskaņotas ar piegulošo zemju īpašniekiem.
Jau noslēgti būvuzraudzības, autoruzraudzības līgumi. Pēc būvdarbu līgumu noslēgšanas un būvatļauju saņemšanas tiks uzsākti ceļu pārbūves būvdarbi.
              

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi