Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

 Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.5605 001 0444, kopējā platībā 1,0713 ha. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir 3107,33 (trīs tūkstoši viens simts septiņi euro 33 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 310,73, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2018.gada 9.janvārī plkst.9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 5.janvārim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X vai skaidras naudas norēķinu veidā, veicot maksājumu Aknīstes novada pašvaldības kasē.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 29205425. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 1.decembra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.
 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi