Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

 Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (dzīvokli) Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56059000036, ar kopējo platību 38,5 m2, kas sastāv no 385/1334 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir1146,03EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit seši euro 03 centi). Nodrošinājuma apmērs – 114,60 EUR, reģistrācijas nodeva –14,23 EUR. Pirmpirkuma tiesību nav.

Izsole notiks 2017.gada 14.decembrī plkst.10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 12.decembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 30.oktobra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.


 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi