Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

 Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus (dzīvokļus):

-        Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir 596,82 EUR (pieci simti deviņdesmit seši euro 82 centi). Nodrošinājuma apmērs – 59,68 EUR, reģistrācijas nodeva –14,23 EUR. Pirmpirkuma tiesību nav.
-        Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr. 56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kas sastāv no 340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir 724,82 EUR (septiņi simti divdesmit četri euro 82 centi). Nodrošinājuma apmērs – 72,48 EUR, reģistrācijas nodeva –14,23 EUR. Pirmpirkuma tiesību nav.
 
Izsole notiks 2017.gada 14.decembrī plkst.9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 12.decembrim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X, vai Aknīstes novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 30.oktobra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi