Aktualitātes » Jaunumi

Saņemts atbalsts LEADER programmas projekta īstenošanai

 

          
 
 Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000001 “Aknīstes luterāņu baznīcas fasādes atjaunošana vietas identitātes saglabāšanai”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fondalauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, apstiprināšanu.    
            Projekta pamatmērķis – Aknīstes luterāņu baznīcas Dzirnavu ielā 18, Aknīstē fasādes vienkāršota atjaunošana vietas identitātes, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai,   kultūras pasākumu infrastruktūras un piedāvājuma uzlabošana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Projektā plānotās 3 lielākās aktivitātes – baznīcas jumta seguma nomaiņas būvdarbi, to būvuzraudzība, neliela informatīvā stenda iegāde, uzstādīšana.
            Projekta kopējās izmaksas plānotas  EUR 31 200, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 28920,08, no kurām publiskais - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai - finansējums ir EUR 26 028,07. Saņemts arī pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai - EUR 4 100. Pārējās izmaksas tiks segtas no draudzes budžeta līdzekļiem. Precīzas projekta īstenošanas izmaksas būs zināmas pēc cenu salīdzinājumu veikšanas un darbu izpildes līgumu noslēgšanas. Būvprojektu draudze jau izstrādājusi par saviem līdzekļiem. Projekta īstenošana jāveic līdz 2019.gada 07.jūlijam.
 
Projekta vadītāja Silvija Jaujeniece.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi