Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes vidusskolā tiek realizēts ES fonda VISC projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Aknīstes vidusskolā tiek realizēts ES fonda VISC projekts

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Sadarbības partneri

Pašvaldības.

Projekta aktivitātes Aknīstes novadā

 • 2017.gada 28.jūlijā Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Aknīstes novada domes priekšsēdētāja V. Dzene parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Aknīstes novadā.
 • Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā Aknīstes novada Aknīstes vidusskolā un Asares pamatskolā īstenot mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam 14172,504 eiro.
 • Projekta koordinatore un kontaktpersona Aknīstes novadā ir A.Voitiške.
 • Projektā paredzētas grupu nodarbības
  • fizikā un vides zinībās izglītojamiem ar vispārējiem mācību sasniegumiem,
  • individuālas konsultācijas izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem,
  • logopēda konsultācijas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
  • interešu izglītības pulciņš Lego robotikā izglītojamiem ar vispārējiem mācību sasniegumiem un
  • dienas nometne izglītojamiem ar mācību grūtībām.
 • Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, tiks pilnveidota pedagogu profesionālā sagatavotība.

Projekta koordinatore Aknīstes novadā A.Voitiške

Informācija VISC mājas lapā  

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi