Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

 APSTIPRINĀTI Aknīstes novada domes sēdē 2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 11.#) 

Grozījumi Aknīstes novada domes sēdē 2017.gada 30.augustā (protokols Nr.15, …..#)

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 3/2017 

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu” 
1.     Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
1.1.  Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
1.2.  Pārdošanas metode: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2.     Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads.
3.     Izsoles laiks: 2017.gada 24.oktobrī plkst.10:00.
 

4.     Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.

 

5.     Izsoles objektsirpašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi (dzīvokļi):
5.1. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56059000033, ar kopējo platību 25,5 m2, kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 746,03 (septiņi simti četrdesmit seši euro 03 centi);
5.2. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, kadastra Nr. 56059000034, ar kopējo platību 34 m2, kas sastāv no 340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 906,03 (deviņi simti seši euro 03 centi)
6.     Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamo īpašumu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1 izsoles objekta noteikto nosacīto cenu.
7.     Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224.
 

8.     Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi).

 

9.     Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.
11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto cenu.
12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X. Vai arī Aknīstes novada pašvaldības kasē, skaidras naudas norēķinu veidā.
13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu.
14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.
15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz 2017.gada 20.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.
16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:
16.1.     Fiziskām personām:
-        Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
-        jāuzrāda pase;
-        dokuments par drošības naudas iemaksu;
-        dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.
16.2.     Juridiskām personām:
-        Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;
-        dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
-        apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;
-        kvīts par drošības naudas samaksu;
-        kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;
-        noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē (uzrādot pasi).
17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada pārskatu.
18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.
19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.
20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
-        nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
-        nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;
-        rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.
21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.
22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.
23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224.
24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.
26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.
27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.
28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē.
29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.
30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.
31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnieka
-        juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;
-        fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.
32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir nosolījis.
33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.
34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.
35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.
36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.
37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.
40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.
41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas komisija.
42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas dokuments,kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo īpašumu.
43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.
44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.
46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 4.septembra līdz 2017.gada 20.oktobrim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224.
47. Izsole notiks 2017.gada 24.oktobrī plkst. 10:00,Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novadā, LV-5208.
 
Mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:     
Komisijas sekretāre:                                           
              
Ar izsoles noteikumiem iepazinušies:
__________________________                                  ___________________________
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)
__________________________                                  ___________________________
         (izsoles dalībnieks)                                                                                   (paraksts, datums)
 
 
 
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi