Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

 Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:

  1. “Brīvnieki”, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.5644 002 0106, kas sastāv no dzīvojamās mājas (platība 116,0 m2) , zemes (platība 0,74 ha),   un nedzīvojamās ēkas-kūts (platība 153,5 m2). Nekustamā īpašuma “Brīvnieki” nosacītā cena ir EUR 1945,61 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit pieci euro 61 cents). Nodrošinājuma apmērs – EUR 194,56, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
Izsole notiks 2017.gada 25.augustā plkst.9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
  1. Skolas ielā 16, dzīvoklis Nr.3, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 0037, ar platību 21,7 m2, kas sastāv no 217/1891 kopīpašuma domājamās daļas no divām būvēm un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1005,74  (viens tūkstotis pieci euro 74 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 100,57, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
Izsole notiks 2017.gada 25.augustā plkst.10:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.augustam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 27.jūlija. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.
 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi