Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

 Izsole

  1. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.1, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 0033, ar platību 25,5 m2, kas sastāv no 255/2415 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 932,54  (deviņi simti trīsdesmit divi euro 54 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 93,25, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
  2. Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5605 900 0034, ar platību 34 m2, kas sastāv no 340/2415 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1132,54 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit divi euro 54 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 113,25, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
 
Izsole notiks 2017.gada 7.augustā plkst. 11:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2017.gada 4.augustam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 28.jūnija. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.
Izsole
Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: 
1.  Nekustamais īpašums (zemes gabals), Liepu ielā 8B, Aknīstē, Aknīstes novadā, ar kadastra   
Nr.5605 001 0030, kopējā platībā 3620 m2. Nekustamā īpašuma (zemes) nosacītā cena ir  EUR 2144,62 (divi tūkstoši simts četrdesmit četri euro 62 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 214,46, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
 
Izsole notiks 2017.gada 7.augustāplkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2017.gada 4.augustam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 28.jūnija. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.
 
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi