Aktualitātes » Jaunumi

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) uzsākšanu

 Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Lielais Aknīstes purvs” par ~61.5 ha. 

Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS „Latvijas valsts meži” (LVM), reģ.nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004.
Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: atradne “Lielais Aknīstes purvs”, kas atrodas  Aknīstes novada Aknīstes pagastā, īpašuma „Lielais Aknīstes purvs” ar kadastra nr. 56250020111 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075.
Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: 2017. gada 10.februārī, lēmums Nr. 33.
Paredzētas darbības apraksts: SIA “Nordtorf” nomā valsts meža zemi atradnē “Lielais Aknīstes purvs” - jau esošos kūdras ieguves laukus ar bruto platību 460 ha (2011.gada inventarizācijas iecirknis) un z.v.daļu 5625 002 0075 8002 (kopējā platība 141.5 ha, izdalīta kā 2013.gada izpētes iecirknis) kūdras ieguves lauku paplašināšanai.
Šajā izpētes iecirknī kūdras ieguves lauku paplašināšanai par ~80 ha SIA “Nordtorf” 2016.gadā jau veica  IVN un Aknīstes novada dome akceptēja paredzēto darbību.   LVM ierosinātā darbība - kūdras ieguves  lauku paplašināšana  ~61.5 ha platībā, kas nodrošinātu kūdras ieguvi visā  2013.gada izpētes iecirknī. Kūdras ieguvi plānots veikt pielietojot kombinēto paņēmienu, pamatā vācot griezto kūdru, bet frēzpaņēmienu izmantojot laukos, kuri nav piemēroti griešanai vai grieztās kūdras lauku remontam pēc kartas viena slāņa nostrādes. Prognozējams, ka vidējais kūdras ieguves apjoms gadā no LVM darbībai pieteiktās teritorijas aptuveni sasniegs 30 000 m³ līdz 40 000 m³, pamatā - grieztā kūdra. Paredzētā darbības vieta atbilst Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumam.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme nav pieprasīta.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:
1) Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, P-C 8.00 – 17.00, PK 8.00-14.30;
Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv,  www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 20.martam.
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi