Aktualitātes » Jaunumi

Izsole

Izsole

 Aknīstes novada pašvaldība pārdod trešās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

1.     Augšzemes iela 36, dzīvoklis Nr.7, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.5605 900 9242, ar platību 62,5 m2, kas sastāv no 625/3995 kopīpašuma domājamās daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) nosacītā cena ir EUR 1731,67(viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit viens euro 67 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 173,17, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav.
Izsole notiks 2017.gada 6.martāplkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2017.gada 3.martam darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 25.janvāra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas. 

Izsole 
Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu :
 
  1. “Jaunkalni”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 5662 003 0287, kopējā platībā 3,54 ha. Nekustamā īpašuma (Zemes gabala) nosacītā cena ir EUR 3355,37 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro 37 centi). Nodrošinājuma apmērs – EUR 335,54, reģistrācijas nodeva – EUR 14,23. Pirmpirkuma tiesību nav. 
Izsole notiks 2017.gada 23.februārīplkst.11.00 Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāva zālē, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2017.gada 22.februārim darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 no plkst.12.30 līdz plkst.14.30, Aknīstes novada pašvaldības kancelejā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes novads. Nodrošinājums, reģistrācijas nodeva iesniedzama līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim, veicot bezskaidras naudas norēķinu Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000026441, bankas kontā Nr.LV82 UNLA 0009 0121 30037, A/S SEB Banka, bankas kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv no 2017.gada 25.janvāra. Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 7 dienu laikā no izsoles dienas.
 
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi