Aktualitātes » Jaunumi

Paziņojums par tarifu projektu

 Paziņojums par tarifa projektu

SIA „Aknīstes pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr. 45403000709, Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 2014.gada 02.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijaiiesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķinātssaskaņā arSPRK 21.08.2013. padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Sabiedriskā pakalpojuma veids
Spēkā esošaistarifs (bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi
0.51 EUR/m3
0.77 EUR/m3
50.9
Kanalizācijas pakalpojumi
0.51 EUR/m3
0.74 EUR/m3
45.1
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014.gada 1.novembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.,2.,3.kārtas īstenošanu, kam tika ņemts kredīts Valsts kasē.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var SIA „Aknīstes pakalpojumi”, Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Aknīstes pakalpojumi” grāmatvedi, tālrunis 29479886.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA„Aknīstes pakalpojumi”, Saltupes ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, pa e-pastu aknistespakalpojumi@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039, fakss 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) vai tās reģionālajai struktūrvienībai (Atbrīvošanas aleja 155, Rēzeknē, 302.kab., e-pasta adrese: janis.kravalis@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
 
Datums 04.07.2014
 
Persona, kas tiesīga pārstāvēt
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
                                      Aleksandrs Vītols
 
/paraksts un tā atšifrējums/
 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi