Projekti » Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

 

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.
Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.
LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.
Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv
Projekta partneri:
·       Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;
·       Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.rokiskis.lt;
·       Aknīstes novada pašvaldība (LV), www.akniste.lv;
·       Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt;
·       Tērvetes novada dome (LV), www.tervetesnov.lv;
Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.
Projektā plānotas aktivitātes:
1.     Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot preventīvas aktivitātes:
·       Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;
·       Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (ātruma displejs, ceļa zīmes);
·       Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegāde).
2.     Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:
·       Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;
·       Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām tajā skaitā brauciens uz Zviedriju, pārņemot labo pieredzi;
·       Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām – brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;
·       Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā partneru pilsētā;
·       Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības jautājumos.
3.     Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:
·       pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem
·       Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.
 
 
Projektā sasniedzamie rezultāti:
·       Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā un Lietuvā;
·       Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās;
·       Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas, lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts iestādēm sabiedriskas drošības jautājumos;
·       Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;
·       Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem;
·       Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos Latvijā un Lietuvā;
·       Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja pateicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, kura ietilpst 87 video kameru uzstādīšana pašvaldību teritorijās; 1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegādei; ātruma displeja un informatīvo zīmju par videonovērošanu izvietošanai;
·       Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.     
Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)
Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 49 854,38 (t.sk. ERAF finansējums 42 376,22 EUR)
Projektu līdzfinansē:
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam,
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aknīstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 


 

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstē, Tērvetē un Vecumniekos tiks attīstīta drošības pakalpojumu efektivitāte un pieejamība, kā arī uzlabota dzīves vietas drošība.
Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu iepriekš minētajās Latvijas pašvaldībās kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019.gada nogalei notiks pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.
Iedzīvotājiem redzamākais ieguvums būs infrastruktūras attīstīšana, jo projektā iesaistītajās pašvaldībās kopumā tiks uzstādītas un ar stacionārajām sistēmām sasaistītas 87 videokameras un uzlabota ceļu satiksmes drošība (Aknīstes novadā būs 8 kameras un informatīvais ekrāns par automašīnas ātrumu). Savukārt vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai tiks iegādāta ugunsdzēsēju automašīna un bezpilota lidaparāts (drons) - Aknīstes ugundzēsēju vienībām (arī brīvprātīgajām vienībām) tiks iegādāts aizsargekipējums.
Šajā periodā tiks panāktas vairākas divpusējas vienošanās starp iesaistītajām pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskās drošības jautājumos, kā arī attīstīti pārrobežu risinājumi drošības risinājumiem. Lai to panāktu, Latvijā un Lietuvā plānotas kopējas apmācības par otras valsts likumiem un institūciju atbildību sabiedriskās drošības jomā. Līdz rudenim plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedrijas pierobežu, kurā  projektā iesaistītās puses varēs gūt praktisku pieredzi par pārobežu sadarbību.
Projekta ieviešanas laikā tiks organizētas arī kopumā piecas vietējās apmācības, kurās uzlabos dienestu reaģēšanas spējas dzīvībai bīstamās situācijās. Tāpat tiks rīkotas piecas darba grupas, kurās meklēs veidus sadarbības uzlabošanai starp pašvaldībām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jautājumos. Savukārt vietējiem iedzīvotājiem tiks organizētas izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu (Aknīstes novadā notiks „Tavas drošības diena”), kā arī tiks izstrādāts buklets par svarīgākajiem aspektiem, kas drošības jautājumos jāievēro, dodoties uz kaimiņvalsti.
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe borderlands” Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris ievieš kopā ar partneriem no piecām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mēnešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada novembra beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet ZPR finansējums sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF – 71 973,98 EUR). Aknīstes novada pašvaldības finansējums: 49 854,38 (t.sk. ERAF finansējums 42 376,22 EUR).                                                                      
projekta vadītāja Līga Līduma
 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi