Projekti » LEADER programmas projekti

 

 

LEADER programmas atbalstītie projekti Aknīstes novada pašvaldībai:

1)   apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 8.rīcība „Radošās rezidences” projekts – „Radošās rezidences „Debesjums” izveidošana Gārsenē”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2205-000001, kura galvenais mērķis ir veikt Gārsenes pils klēts ēkas atjaunošanu, izveidojot nepieciešamo infrastruktūru Radošās rezidences darbības nodrošināšanai. Projekta kopējās izmaksas 58 072,04 EUR, no tiem publiskais finansējums 45 000,00 EUR, attiecināmās izmaksas 50 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 13 000,00 EUR.
 
2)   apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” projekts – „Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-000002, kura galvenais mērķis ir uzlabot, radīt jauninājumus pakalpojumu sniegšanā un palielināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Aknīstes novadā – nodrošinot personām ar pārvietošanās traucējumiem iespēju nokļūt līdz medicīnas vai rehabilitācijas iestādei. Projekta kopējās izmaksas 39 586,78 EUR, no tiem publiskais finansējums 27 000,00 EUR, attiecināmās izmaksas 30 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 12 586,78 EUR.
3)   apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” projekts – „Veidosim nākotni bērniem!”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-00001, kura galvenais mērķis ir bērnus atbalstošas dzīves vides izveide, uzstādot bērnu rotaļu laukumu bērniem līdz 12 gadu vecumam Aknīstē, pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” teritorijā, veicinot novada cilvēku kapitāla stiprināšanu, palielinot vietas potenciālu un pievilcību. Projekta kopējās izmaksas 10 883,95 EUR, no tiem publiskais finansējums 9795,55 EUR, attiecināmās izmaksas 10 883,95 EUR, pašvaldības finansējums 1088,40 EUR. 


  

Pabeigta bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma uzstādīšana PII „Bitīte” teritorijā
Aknīstes novada pašvaldība pabeigusi būvdarbus projektā Nr. 16-05-AL24-A019.2203-000001 “Veidosim nākotni bērniem”. Tā ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” teritorijā Aknīstē, Skolas ielā 16A ir uzstādīti 6 objekti – divi rotaļu kompleksi - „Kuģis” un „BL05 15 003” un četras atsperšūpoles - skūtera, spāres, suņa, žirafes formā. Projekta kopējās izmaksas ir 10 883,95 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 9795,55 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1088,40 EUR. Plānotos bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma uzstādīšanas būvdarbus veica SIA “MK Dizains”.
Pēc projekta rezultātu apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā bērnu rotaļu laukums būs publiski pieejams bērniem vecumā līdz 10 - 12 gadiem.
 

   

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm  

 Aknīstes novada pašvaldība saņēmusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” daļēju ELFLA līdzfinansējumu projekta „Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas apskates objekts Aknīstē”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2204-00002, īstenošanai. Projekta pieteikums tika iesniegts biedrības „Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā projektu konkursā vietējās attīstības stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot. 2014. - 2020.” apakšaktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 7. rīcībā „"Spilgta un apgarota dzīves vide". Projekta īstenošanas uzraudzību veic Lauku atbalsta dienests. 

 

Projekta mērķis -  izveidot jaunu, unikālu bezmaksas apskates objektu Aknīstes pilsētā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, atjaunojot un pārbūvējot vēsturisko cietuma ēku, lai atbalstītu kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas sabiedrības attīstību un saglabātu vēstures liecības nākošajām paaudzēm.
Projekta kopējās izmaksas pirms iepirkumu veikšanas ir 28 102,20 EUR, no tām publiskais finansējums 11 913,78 EUR,  attiecināmās izmaksas  10 722,40 EUR, pašvaldības finansējums 17 379,80 EUR. Finansējums paredzēs būves Augšzemes ielā 41, Aknīstē,  atjaunošanai un pārbūvei. Darbus plānots veikt 2017. - 2018.gadā.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Hipersaite: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi