Sabiedrības līdzdalība

Saskaņā ar Aknīstes novada domes 27.11.2013. lēmumu nr.8 (protokols nr.17),  sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Aknīstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) līdz 2030.gadam 1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šī gada 3.februāra līdz 4.martam.
Aknīstes novada IAS līdz 2030.gadam tiek noteikti novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes, telpiskās attīstības perspektīva.
Saskaņā ar Aknīstes novada domes 22.01.2014. lēmumu nr.4 (protokols nr.1),  sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Aknīstes novada attīstības programmas (AP) 2014.-2020.gadam 1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šī gada 3.februāra līdz 4.martam.
Aknīstes novada AP 2014.-2020.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments ar Rīcības plānu 7 gadiem.
1. Ar  Aknīstes novada IAS līdz 2030.gadam 1.redakciju un Aknīstes novada AP 2014.-2020.gadam  1.redakciju var iepazīties Aknīstes novada domē (Skolas iela 7, Aknīste)  10. kabinetā, Aknīstes novada pagastu pārvaldēs, Aknīstes novada pašvaldības mājas lapas  www.akniste.lv  sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”.
2. Rakstiskus komentārus  un ierosinājumus par katra dokumenta 1.redakciju var iesniegt līdz 4.martam Aknīstes novada pašvaldībai Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, pirmajā kabinetā vai pa pastu uz norādīto adresi, vai e-pastā akniste@akniste.lv.Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.
3. Izteikt savu viedokli un priekšlikumus par apspriežamajiem dokumentiem aicinām arī sabiedriskās apspriedes sanāksmēs, kas notiks:
Asares kultūras namā - 20.02.2014. plkst.13.00;
Gārsenes kultūras namā - 20.02.2014. plkst.15.00;
Aknīstes novada domē  - 20.02.2014. plkst.18.00.
Kontaktpersona - telpiskās attīstības plānotāja Ilga Cālīte, e-pasts: ilga.calite@akniste.lv , kontakttālrunis: 65237760; 28612924.

 

           

Ilgtspējīgas attīstības                 Attīstības programma            Attīstības programma   

stratēģija līdz 2030.g.                2014.-2020. gadam               2014.-2020. gadam

                                             Esošā situācija 1.daļa             Stratēģiskā daļa un rīcības 2.daļa


Cienījamie Aknīstes novada iedzīvotāji!
Sakarā ar Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādi lūdzam sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem par dzīves kvalitāti.
Jūsu viedokļu apkopojums tiks publicēts novada  attīstības programmā kā vidēja termiņa politikas rādītājs 2014.gadā.
 
Cienījamie Aknīstes novada uzņēmēji - SIA, IK, zemnieku saimniecību īpašnieki, pašnodarbinātie, saimnieciskās darbības veicēji, patentmaksas maksātāji!
 
Sakarā ar Aknīstes novada attīstības programmas 2014.-2020. izstrādi lūdzam sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem par uzņēmējdarbības vides kvalitāti.
Jūsu viedokļu apkopojums tiks publicēts novada  attīstības programmā kā vidēja termiņa politikas rādītājs 2014.gadā.
 
 

                                                                                                

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi