Projekti » Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā

 

 
Atbalstīts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  
 
2012.gada 29.jūnijā.
 
 
2012.gada 15.jūnijā Aknīstes novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  noslēdza vienošanos par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045) īstenošanu. Projekts tiek īstenots aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
Projekta plānotās kopējās izmaksas  – LVL 198 816,18 , no tām attiecināmās izmaksas – LVL 162 976,61, no kurām 85%, nepārsniedzot LVL 138 530,12, sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). PVN un 15% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz pašvaldība. 
Projekta īstenošanas termiņs – 24 mēneši.
Projektā plānota ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, veicot 542 m ūdensvada rekonstrukciju, kā arī centralizēta notekūdeņu savākšanas pakalpojuma nodrošināšana ciema iedzīvotājiem, izbūvējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), 1335 m kanalizācijas kolektoru (tīklu), tai skaitā 45 skatakas, kā arī 125 m filtru skalojamo ūdeņu kanalizācijas tīkla izbūve no ūdens atdzelžošanas stacijas (ŪAS) uz NAI.
2012.gadā tiks veikta būvdarbu tehniskā projekta izstrāde, kā arī būvdarbu iepirkums, bet paši būvdarbi plānoti 2013.gadā.

 Asares ciema plāns ar ūdensvada tīkliem

 

 
 
 

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  īstenošanas aktualitātes
 
2013. gada 14. maijā
 
Ar 2012.gada 15.jūniju uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045) īstenošana, darbi jāpabeidz līdz 2014.gada 14.jūnijam.
SIA „Sistēmeksperts” 28.02.2013. iesniedza pasūtītājam sagatavotu tehnisko projektu un tas tika nodots SIA „Rēzeknes Nams” veikt tehniskā projekta ekspertīzi un sagatavot būvniecības ekspertīzes atzinumu par izstrādātā projekta dokumentācijas atbilstību būvprojektēšanas un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām Latvijas Republikā. Ekspertīzes laikā tika konstatētas dažas projektēšanas kļūdas, ko pēc atzinuma saņemšanas SIA „Sistēmeksperets” izlaboja un iesniedza pasūtītājam precizētu tehnisko projektu.
16.aprīlī tika izsludināts konkurss par iepirkumu būvniecības darbiem un tas noslēgsies 30.05.2013., kad pēc zemākā cenu piedāvājuma tiks izvēlēts būvdarbu veicējs plānotajiem būvniecības darbiem.
Jūnija sākumā tiks veikta iepirkuma procedūra būvuzraudzības darbiem. Būvniecības darbus plānots uzsākt jūnija otrajā pusē.
Projekts tiek īstenots aktivitātē 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

  

 

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  īstenošanas aktualitātes
 
2013. gada 1. novembrī
 
Ar 2012.gada 15.jūniju uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045) īstenošana, darbi jāpabeidz līdz 2014.gada 14.jūnijam.
Asares ciematā būvniecības darbi uzsākti ar šī gada 31. jūliju, noslēdzot būvdarbu līgumu. Pēc iepirkuma noslēgšanās par uzvarētāju tika atzīts SIA „Siltumkomforts”, kura piedāvājums bija ar zemāko ceno. Uz doto brīdi ir izbūvēta kanalizācijas tīkla sistēma bez pieslēgumiem, pieslēgumu izbūvi uzsāks brīdī, kad tiks pabeigtas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Paralēli notiek arī atlikušā ūdensvada sistēmas izbūve. Plānots, ka sistēmas izbūves darbi tiks pabeigti šogad.
Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošina firma SIA „LA Sistēmas”, kas pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas bija piedāvājums ar zemāko cenu.

    


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  īstenošanas aktualitātes
 
2013. gada 9. decembrī
 
Ar 2012.gada 15.jūniju uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045) īstenošana, darbi jāpabeidz līdz 2014.gada 14.jūnijam.

 

Asares ciemā pilnībā izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli, kā arī nobeigumam tuvojas ūdensvada tīklu izbūve. Uzsākta arī attīrīšanas iekārtu būvniecība, taču izrokot būvbedri plānotajā vietā secināts, ka grunts nav ar pietiekamu nestspēju un ir paaugstināts gruntsūdens līmenis. Pēc autoruzrauga un būvuzņēmēja ierosinājuma tika veiktas projekta izmaiņas, paredzot pārvietot attīrīšanas iekārtas stabilākā vietā un samazinot iebūves dziļumu. Tā kā tika samazināts iebūves dziļums, kanalizācijas ūdeņi tiks pārsūknēti ar kanalizācijas sūkņu stacijas palīdzību. Sūkņu stacijas iegādei veikts atsevišķs iepirkums.  
 

 
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  īstenošanas aktualitātes
 
2013. gada 27. decembrī
 
Ar 2012.gada 15.jūniju uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045) īstenošana, darbi jāpabeidz līdz 2014.gada 14.jūnijam.
Asares ciemā pilnībā izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli, kā arī nobeigumam tuvojas ūdensvada tīklu izbūve. Uzsākta arī attīrīšanas iekārtu būvniecība. Pēc autoruzrauga un būvuzņēmēja ierosinājuma tika veiktas projekta izmaiņas, paredzot pārvietot attīrīšanas iekārtas stabilākā vietā un samazinot iebūves dziļumu. Tā kā tika samazināts iebūves dziļums, kanalizācijas ūdeņi tiks pārsūknēti ar kanalizācijas sūkņu stacijas palīdzību. Ja klimatiskie laika apstākļi saglabāsies labvēlīgi, tad darbus pilnībā plānots pabeigt janvāra mēnesī.
 

 
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  īstenošanas aktualitātes
 
2014. gada 14. janvārī
 
Par aktualitātēm projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045)
Asares ciemā pilnībā izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli, kā arī nobeigumam tuvojas ūdensvada tīklu izbūve. Uzstādītas arī notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kuru attīrīšanas kapacitāte ir 20 m3/dnn. Iestājoties aukstiem laika apstākļiem tehnoloģisku iemeslu dēļ, iekārtu palaist pašlaik nav iespējams, bet atgriežoties piemērotiem laika apstākļiem tiks atsākti turpmākie būvniecības darbi.

 
 
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  īstenošanas aktualitātes
 
2014. gada 12. martā
 
Par aktualitātēm projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045)

Iestājoties siltiem klimatiskajiem laika apstākļiem, tiek atsākti būvniecības darbi pie attīrīšanas iekārtām un teritorijas labiekārtošanas, kā arī tiek uzsākta vēl nepieslēgto ūdensvadu pieslēgšana ūdens tīklam. Visi darbi jāpabeidz līdz 21 martam


Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā”  īstenošanas aktualitātes
 
2014. gada 5. jūnijā
 
Par aktualitātēm projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā” (identifikācijas nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/147/045). 
Izbūves darbi pilnībā pabeigti un saņemti visi nepieciešamie atzinumi no kontrolējošajām iestādēm. Objekts nodots ekspluatācijā ar 2014. gada 3.jūniju. Pēc izpildokumentācijas mērījuma datiem, izbūvētai ūdensvada kopējais garums ir 475,8 m, kanalizācijas 1597,1 m, un attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20m3/dnn. Vietās kur tranšeju rakšana notika ceļa daļā, ceļa segums atjaunots ar grants iesegumu, bet zaļajā zonā atjaunots zālāju sējums.
 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi