Reliģiskās organizācijas » Asares ev.luteriskā draudze

 

Asares evaņģēliski luteriskā draudze

ZIŅAS

 Nosaukums: Asares evaņģēliski luteriskā draudze

Piederība reliģiskai savienībai: LELB

Juridiskā adrese: „Betānija”, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV-5210

Reģistrācijas datums: 1991.gada 15.maijs

Reģistrācijas Nr.99500002273

Mācītājs Aigists Pinka tālrunis 29391448(LMT)

Draudzes priekšnieks Valērijs Venediktovs,     tālrunis 26484579

Draudzes priekšnieka vietniece Gita Ozoliņa, tālrunis 26174815

Mantzinis Egita Pakalne, tālrunis 26377016

Dievkalpojumi Asares luterāņu baznīcā katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā

Plašāka informācija par Asares luterāņu draudzi un biedrību BETĀNIJA Interneta vietnē https://sites.google.com/site/valerijsvenediktovs/news

 

Biedrības „Betānija” projekts - "DIEVNAMA ACIS"

 

               

 
 
Pielikums VKKF finansētā projekta atskaitei.
ATSKAITE
par projekta „Asares luterāņu baznīcas lūgšanu telpas iekšsienu un grīdas sakārtošana atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atzinumam. Grīdas remonta darbi” izpildes gaitu un rezultātiem.
Baznīca sākta celt 1820.gadā un iesvētīta 1823.gadā. 2014.gada augusta mēnesī tā atzīmēs pastāvēšanas 191. gadskārtu.
Pamatojoties uz Kultūras ministrijas 04.03.2013. rīkojumu Nr.5.1-1-69 Asares luterāņu baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un ar valsts aizsardzības Nr.8898 iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
1.       Projekta nepieciešamība:
•         Nodrošināt dievnama harmonisku iekļaušanos Asares muižas kompleksa kopējā ainavā; sekmēt tūristu piesaisti un kazuāliju norises. Saglabāt valsts un vietējās nozīmes mākslas, kultūras pieminekļus baznīcā. Rosināt iedzīvotājus pievērsties garīgām vērtībām; nodrošināt apstākļus veselīgam dzīvesveidam; celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti; uzturēt un nostiprināt tradicionālo garīgo kultūru.
•         Izpildīt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rekomendācijas Asares luterāņu baznīcas ēkas sagatavošanai vienkāršotās renovācijas un restaurācija darbiem.
•         Turpināt dievnama apsaimniekošanas darbus 2010.- 2013.gadā realizēto projektu ietvaros.
2.       Projekta mērķis:
•         Asares luterāņu baznīcas lūgšanu telpas sagatavošana vienkāršotās renovācijas un restaurācijas darbiem”, pamatojoties uz VKPAI KMURM daļas eksperta, būvinženiera D.Barbara rekomendācijām no 2013.gada 19.marta.
Projekta izpildes gaita:
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rekomendāciju izpilde.
·         Asares luterāņu baznīcā veikta lūgšanu telpas grīdas vienkāršotā renovācija. Noņemts grīdas māla plākšņu segums 58 m2 platībā.
·         Bojātās māla plāksnes aizvietotas ar jaunām māla plāksnēm 27 m2platībā.
·         Sienu perimetra robežās grīdas seguma plāksnes ar virsū esošo cementējumu aizvietotas ar atbilstoša izmēra kvalitatīviem māla ķieģeļiem.
·         Māla plāksnes un ķieģeļi grīdā iestrādāti kaļķu javā.
·         Izvākti būvgruži no lūgšanu telpas, iekrauti transportlīdzeklī un aizvesti.
·         Lūgšanu telpa sakārtota dievkalpojumu un pasākumu norisei.
 
Projekta rezultāts:
·      Izpildīti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rekomendācijas par Asares luterāņu baznīcas ēkas sagatavošanu vienkāršotās renovācijas un restaurācija darbiem.
·      Ir radīti vēlamie apstākļi mitruma izvadīšanai no grīdas – mitrums neuzkrājas ēkas sienās.
·      Lūgšanu telpa pakāpeniski tiek sagatavota vienkāršotās renovācijas un restaurācijas darbiem.
·      Tiek turpināti dievnama apsaimniekošanas darbi 2010.- 2013.gadā realizēto projektu ietvaros.
1.      Projekta īstenotāji:
·      VKKF – finansējums 90%, 1422,87 EUR.
·      Asares luterāņu draudze – līdzfinansējums 10%, 288,87 EUR.
·      Izpildītājs - SIA „Grīva un M”, reģistrācijas Nr.LV51503017961, Daugavpils, pieredze - Asares muižas kompleksa vēsturisko ēku renovācijā.
2.      Mērķauditorija (apmēram 1200 apmeklētāji gadā):
·      Asares pagasta, Aknīstes u.c. novadu luterāņi, citi ticīgie un iedzīvotāji.
·      Tūristi, ekskursanti, skolēni u.c. interesenti.
 
Sagatavoja: biedrības „Betānija” valdes priekšsēdētājs Valērijs Venediktovs
2014.06.26.
                                         
 
            
 
 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi