» Aknīstes bibliotēka

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka - pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, galvenais informācijas un kultūrizglītības centrs lauku apvidū, kura mērķis – izglītotas un garīgi bagātas sabiedrības veidošana. Bibliotēkas darbību finansē no pašvaldības līdzekļiem.

Ieskats bibliotēkas vēsturē

Pirmais ieraksts Aknīstes bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1946.gada 26.oktobrī. To arī uzskatām par bibliotēkas dibināšanas gadu. Par Aknīstes bērnu bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1952.gads.
No 1950.gada līdz 1956.gadam Aknīstes bibliotēka bija Jēkabpils rajona bibliotēka. No1967.gada tā ir Jēkabpils rajona kultūras nodaļas pakļautībā. Grāmatu fonds 1947.gada beigās - 445 eksemplāri , 2006.gada beigās -14560 eksemplāri.
2003.gadā tika apvienotas Aknīstes pieaugušo un bērnu bibliotēkas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Aknīstes pilsētas bibliotēka. 2007.gadā bibliotēka tiek nosaukta Valdemāra Ancīša vārdā.

Bibliotēka šodien

2007.gada maijā bibliotēka ir akreditēta.

Bibliotēkā darbojas:

 • Abonements,
 • bērnu literatūras nodaļa,
 • lasītava.
 • Novadpētniecības istaba

Bibliotēkas uzdevumi

 1. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
 2. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem.
 3. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.
 4. Veidot bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu veidošanā.
 5. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.
 6. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā.
 7. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.
 8. Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc galvenās bibliotēkas pieprasījuma, saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.
 9. Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība

Bibliotēka lietotājiem atvērta sešas dienas nedēļā:
darba dienās: 1000 – 1800;
sestdien: 1000 – 1600.
brīvdiena: svētdiena (no maija līdz oktobrim  - sestdiena, svētdiena)
Mūs var atrast pirmsskolas bērnu izglītības iestādes „Bitīte” 2. korpusa 2. stāvā – Skolas ielā – 16a, Aknīstē, telf. 5266245, e-pasts library@tvnet.lv

Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas nosacījumi

Aknīstes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumos (apstiprināti Aknīstes pilsētas domes sēdē 2007. gada 23.martā) ir uzskaitīti bibliotēkas sniegtie bezmaksas pakalpojumi. Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Bezmaksas pakalpojumi:

 • bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā, bibliotēkas lietotāju kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā;
 • konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi;
 • interneta pakalpojumu un datoru izmantošana.

Maksas pakalpojumi:

 • Kopēšana disketē -   0,10 Ls;
 • Izdruka 1 lpp.(viena puse)-  0,05 Ls;
 • Izdruka 1 lpp.(abas puses)-  0.10 Ls;
 • Izdruka ar tekstu un attēlu (melnbalta)- 0.10 Ls;
 • Krāsaina izdruka 1 lpp.-   0.15 Ls;
 • Krāsaina attēla izdruka 1 lpp.
 • 1/25-     0.20 Ls;
 • 1/50-     0.40 Ls;
 • 1/75-     0.60 Ls;
 • 1/100-     0.80 Ls.
 • Kopēšana
 • A4 formāta lapas viena puse-  0.05 Ls;
 • A4 formāta lapas abas puses-  0.10 Ls;
 • A3 formāta lapas viena puse-  0.10 Ls.
 • Mācību materiālu kopēšana
 • A4 formāta lapas viena puse-  0.03 Ls;
 • A4 formāta lapas abas puses-  0.05 Ls;
 • A3 formāta lapas viena puse-  0.06 Ls.
 • Skenēšana-    0.10 Ls.

Darbs ar bērniem un jauniešiem
 
Bērniem cenšamies palīdzēt iemācīt labāk izmantot bibliotēku un attīstīt iespiesto un elektronisko dokumentu izmantošanas prasmes, rosināt bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.
Savas zināšanas cenšamies bērniem sniegt kā ikdienas darbā, tā arī bibliotekārajās stundās. Tajās bērni tiek iepazīstināti gan ar veco bibliogrāfisko uzziņu aparātu – katalogiem un kartotēkām, gan arī ar jaunajām informācijas meklēšanas iespējām elektronisko tehnoloģiju izmantošanā.
Bibliotēka bērniem piedāvā plašu informācijas materiālu un pasākumu klāstu, iespēju izjust lasītprieku, jaunu zināšanu atklāsmes un iztēles valdzinājumu. Cenšamies bērnos sekmēt lasītprasmi un nodrošināt ar grāmatām un citiem informācijas resursiem. Organizējam speciālus pasākumus, rosinām izmantot bibliotēku no agrīna vecuma, jo tas, visticamāk, iesaistīs viņus plašajā bibliotēku lietotāju pulkā nākamībā.
Piemēram, katru gadu, kad bērni apguvuši lasītprasmi, izlasot savu pirmo mācību grāmatu Ābeci, tiek rīkoti Ābeces svētki. Tāpat arī pavasarī tiek rīkoti Putnu dienām veltīti pasākumi.

Novadpētniecība

Aknīste ir maza pilsēta, kurai ir sava vēsture, tradīcijas un savas svētās vietas, ievērojami cilvēki un ticība rītdienai. Tāpēc bibliotēkas novadpētniecības darbs ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Darbs tiek veikts daudzu gadu garumā. Regulāri tiek fiksētas izmaiņas Aknīstes novada dzīvē.
Bibliotēkas uzdevums ir apkopot, glabāt un nodrošināt pieejamību novadpētniecības resursiem. Saglabājamas ir grāmatas un materiāli, kas attiecas uz novada vēsturi, kultūras mantojumu un iedzīvotāju sasniegumiem. Novadpētniecības izdevumiem uz stūrīša ir īpaša uzlīme, kas norāda, ka konkrētais izdevums ir novadpētniecības materiāls. Līdz šim novadpētniecības materiāli tika kārtoti atsevišķā novadpētniecības stūrītī bibliotēkas lasītavā, bet 2006.gadā sākām iekārtot novadpētniecības istabu, kurā izvietoti dāvinājumu un izstāžu plaukti par novadnieku Valdemāru Ancīti, materiāli par Aknīsti un tās novadniekiem, kā arī par Sēlijas novadu. 2006.gadā tika izveidots Sēlijas novadnieka Z. Timšāna dāvinājumu plaukts.

Bibliotēkas lasītavā  ir iespēja izmantot bez maksas 6 datorus, internetu un citas standartprogrammas. Datorizētās darbavietas izveidotas un darbojas uz SABIEDRISKĀ INTERNETA PIEEJAS PUNKTA bāzes (tas izveidots 2000. gadā Sorosa fonda Latvija projekta ietvaros ar tā finansiālu atbalstu, sākumā - 2 darba vietas).
Kopumā bibliotēkā šobrīd ir 9 datori. Trīs no tiem izmanto personāls. Bibliotēka savā darbā izmanto integrēto bibliotekāro programmu ALISE, kā arī abonē trīs elektroniskās datu bāzes – Lursoft, Nais un Letonika.
 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi