Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 18. aprīlim.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 18. aprīlim.

26.februārī sākās jaunā Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 27. martam. Tomēr saskaņā ar 25.martā grozītajiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", 4.41.punktā ir noteikts, ka līdz 23.martam uzsākto publiskās apspriešanas termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtas situācija. Tas nozīmē, ka nepieciešams noteikt vai pagarināt publiskās apspriešanas laiku, lai tās garums ir vismaz 4 nedēļas, neieskaitot laiku no 23.marta līdz ārkārtas situācijas beigām (šobrīd 14.aprīlis). Līdz ar to Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 18. aprīlim.

Aknīstes novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Papildus tam tika izstrādāts arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats. Abu dokumentu publiskā apspriešana norisināsies no 26.02.2020. līdz 18.04.2020.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīties ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu un sniegt savus priekšlikumus.

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu no 2020. gada 26. februāra līdz 18.aprīlim var iepazīties:

  • Interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15777 un https://www.akniste.lv/pasvaldiba/akualitates/;
  • līdz 14.aprīlim Aknīstes novada dome iespēju robežās klātienes pakalpojums sniegs attālināti! Aicinām iedzīvotājus ar domes vadību un darbiniekiem pēc iespējas sazināties telefoniski vai rakstot e-pastos, kā arī izmantot e-pakalpojumus – www.latvija.lv. Aknīstes novada pašvaldības valsts un pašvaldību vienotā klientu un apkalpošanas centra kontaktinformācija: tālr. 65237751, 66954802,e-pasti: akniste@akniste.lv, akniste@pakalpojumucentri.lv, klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads) atvērts pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst 12.00, sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs 16.04.2020.), sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: akniste@akniste.lv līdz 18.04.2020. Rakstiski priekšlikumi par plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu iesniedzami līdz 2019. gada 18.aprīlim: klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads) atvērts pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst 12.00. Sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs 16.04.2020.), sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: akniste@akniste.lv,ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību.Aknīstes novada teritorijas plānojumu izstrādā Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma vajadzībām izveidotā darba grupa sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Reģionālie projekti”.Papildu informācija pie Aknīstes novada telpiskās attīstības plānotājas Santas Šmites: tālrunis+37128612924, e-pasts: santa.smite@akniste.lv un novada mājaslapā www.akniste.lv, sadaļā “Pašvaldība - Aktualitātes”.

 

26.februārī sāksies jaunā Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 27. martam.

Aknīstes novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Papildus tam tika izstrādāts arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats. Abu dokumentu publiskā apspriešana norisināsies no 26.02.2020. līdz 26.03.2020.

Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas apspriešanas sanāksme paredzēta 2020. gada 19. martā plkst. 17.30 Aknīstes novada domes telpās, Skolas ielā 7, Aknīstē.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīties ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu un sniegt savus priekšlikumus.

Ar Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu no 2020. gada 26. februāra līdz 27.martam var iepazīties:

Rakstiski priekšlikumi par plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu iesniedzami līdz 2019. gada 27.martam:

  • klātienē Aknīstes novada pašvaldībā Aknīstes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),
  • sūtot pa pastu: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (pasta zīmogs 25.03.2020.),
  • sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi: akniste@akniste.lv,
  • ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību

Aknīstes novada teritorijas plānojumu izstrādā Aknīstes novada pašvaldības teritorijas plānojuma vajadzībām izveidotā darba grupa sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Reģionālie projekti”.

Papildu informācija pie Aknīstes novada telpiskās attīstības plānotājas Santas Šmites: tālrunis+37128612924,e-pasts: santa.smite@akniste.lv un novada mājaslapā www.akniste.lv, sadaļā “Pašvaldība - Aktualitātes”.

Pielikumi